Zprávy z Výboru KČT

Příští jednání výboru v Sokolovně je 5. 8. 2019.
Na schůzi výboru 17. 6.19 byly na řadě tyto body:
 
- organizační věci 
- zpráva o hospodaření
- ostatní

Upozorňujeme, že v době čtvrt hodiny před schůzí nás může každý navštívit se svými nápady a podněty. 

K 11. 2. evidováno 232 kmenových členů litoměřického odboru + 18 hostujících, tj. 250 členů celkem

ÚRAZOVĚ POJIŠTĚNÍ KČT - jak postupovat při úrazech odkaz zde

Úrazové pojištění KČT prostřednictvím Českého olympijského výboru u Pojišťovny VZP, a.s. od 1. 2. 2019 -
Oznámení škodní události
Český olympijský výbor uzavřel novou pojistnou smlouvu na pojištění úrazu od 1. 2. 2019 s Pojišťovnou VZP, a.s., IČO 271 16 913, která je dceřinou firmou Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Pojistná smlouva má číslo 131 000 1770. Tato smlouva se vztahuje na úrazy:
 Členů i nečlenů KČT během organizované akce
 Členů KČT během organizované dopravy na akci
 Členů KČT v průběhu aktivit pro KČT vč. organizovaných cest k těmto aktivitám – např. při značení
Akce a aktivity se mohou konat v tuzemsku i v zahraničí.
Pojištění se nevztahuje na činnosti, které nebyly PŘEDEM naplánovány (např. uvedeny v kalendáři akcí odboru nebo oblasti) a které se konaly bez účasti odpovědného vedoucího nebo cvičitele, nebo bez jeho zásadních pokynů či výslovného povolení.
Úrazy, které se staly do 31. 1. 2019, se hlásí na formuláři pojišťovny KOOPERATIVA podle pravidel, platných do 31. 1. 2019. Pojistné částky
 Tělesné poškození následkem úrazu (nejčastější čerpání pojistky) – pevná částka 100 Kč za každý den léčení (poškození do 18 let získají odškodnění 50 Kč) od prvního ošetření úrazu do úplného vyléčení. Pokud je délka léčení delší než 21 dnů, poskytuje se odškodnění zpětně od 1. dne léčení.
 Trvalé následky úrazu – procentní podíl (od 1 % tělesného poškození) z pojistné částky 100 tis. Kč s progresivním plněním od 25 % trvalých následků až do výše čtyřnásobku podílu z pojistné částky.  Při smrti úrazem 200 tis. Kč. Náklady pohřbu do 50 tis. Kč se hradí osobám nad 18 let.
 Při pořízení invalidního vozíku až 100 tis. Kč na nákup nebo pronájem vozíku.
Hlášení pojistných událostí Oznámení pojistné události se zasílá prostřednictvím formuláře pojišťovny, ve kterém pojištěná (zraněná) osoba vyplní všechny požadované údaje. Na zadní straně formuláře do okénka „Doplňující poznámky“ potvrdí předseda odboru KČT, že se jednalo o organizovanou akci nebo o turistické značení. K takto vyplněnému formuláři přiloží pojištěná osoba kopie všech lékařských zpráv a celý elaborát zašle poštou na ústředí KČT. Oznámení pojistné události se zasílá v originálu poštou, nelze je poslat e-mailem. Ústředí KČT potvrdí (na druhé straně v rubrice Doplňující poznámky), že poškozená osoba byla rovněž pojištěnou osobou a k úrazu došlo při pojištěné činnosti. Dále všechny doklady předá pojišťovně. Pokud léčení trvá do jednoho roku, posílá se vyplněný formulář co nejdříve po závěrečné lékařské zprávě, která konstatuje plné vyléčení. Pokud léčení úrazu je delší než 1 rok, pošle se vyplněný formulář a lékařské zprávy po roce od úrazu, protože pojišťovna odškodňuje max. dobu léčení 1 rok. Při úmrtí úrazem přikládají pozůstalí k vyplněnému formuláři ověřenou kopii úmrtního listu, kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu o šetření nehody (pokud je policií šetřena) a doloží náklady pohřbu. Souhlas se zpracováním osobních údajů není potřeba, doklady zasíláme přímo pojišťovně.
Kontaktní osoby Vyplněné Oznámení pojistné události se zasílá na ústředí KČT na adresu: Klub českých turistů, Revoluční 1056/8a, PO box 37, 110 05 Praha 1 Kontaktní osoby: Ing. Mojmír Nováček, tel. 251 610 181, 736 754 095, novacek@kct.cz Věra Maroušková, tel. 251 610 181, 736 754 001, marouskova@kct.cz Dotazy na hlášení pojistné události: Kontaktní osoba: Martina Hovorková, tel. 233 006 311, info@pvzp.cz

Výhoda členství v KČT:
- úrazové pojištění při turistických akcích 

- sleva na předplatné časopisu Turista

- snížené startovné na vybraných turistických akcích

- karta Eurobeds a z ní vyplývající slevy

- slevy na mapy KČT

- příspěvek na kilometrickou banku ČD

- a hlavně, být v přírodě ve společenství lidí stejně smýšlejících

 

Povolení od Ministerstva vnitra o sdružování  občanů pro KČT Ltm